تبلیغات
*پـــرشـــنــــگـــــــ* - خــدا...

خــدا...

درآن زمان که عاشق می شوی ومی دانی که عشقی هست وباور داری کسی تورا دوست دارد...

در آن شب های سردویخبندان باتو می ماند،درآن لحظات می فهمی دوست داشتن چه قدر زیباست.

وآن زمان که کسی در فراسوی خیال تو نیست وتو تنهای تنها در جاده های برهوت زندگی قدم می زنی

تنها اوست که به تو آرامش خیال می دهد.